Doğal Siyah Zeytin Salamura

Olives size L

231-260 pcs/kg